REGULAMIN

NAUKA PŁYWANIA

 1. Organizatorem kursu nauki pływania jest Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza.
 2. Zajęcia odbywają się na Pływalni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. 6 Sierpnia 71.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Kurs nauki pływania zaplanowany jest na październik- czerwiec.
 5. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć należy przedstawić oświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na pływalni.
 6. Rodzic/opiekun w imieniu niepełnoletniego uczestnika, dorosły uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia organizatora zajęć.
 7. Opłata za kurs uiszczana jest z góry, gotówkowo przed zajęciami na pływalni lub przelewem na rachunek organizatora dostępnym w zakładce „ KONTAKT”. Przy dokonaniu opłat przelewem należy przed przystąpieniem do pierwszych zajęć, okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
 8. Po dokonaniu płatność uczestnik otrzymuje imienny karnet, upoważniający go do korzystania z zajęć, który należy okazać przed zajęciami.
 9. Koszt kursu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za kurs w trakcie trwania sezonu.
 10. Istnieje możliwość odrobienia jednych zajęć w karnecie miesięcznym w uzasadnionych przypadkach tj. choroba uczestnika. Po wcześniejszym poinformowaniu organizatora o nieobecności na zajęciach co najmniej 2 dni przed planowanym terminem zajęć. Organizator ustala termin odrobienia zajęć.
 11. W przypadku nieobecność uczestnika na zajęciach więcej niż raz w miesiącu, organizator nie zwraca wpłaconych należności ani nie przenosi ich na kolejny miesiąc.
 12. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (np. awaria pływalni), uczestnik otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu kwota ta zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.
 13. Grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia oraz niezwłocznego odbierania podopiecznych po zakończeniu zajęć.
 14. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do posiadania czepka oraz stroju pływackiego.
 15. Prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad uczestnikami kursu od momentu wejścia na halę basenową. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką ratownika WOPR i instruktora pływania.
 16. Rodzice/opiekunowie, uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni, na której prowadzone są zajęcia.
 17. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu kursu nauki pływania oraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.