Regulamin

Gimnastyka korekcyjna

 1. Organizatorem zajęć Gimnastyki Korekcyjnej jest Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, osób indywidualnych i grup zorganizowanych.
 3. Zajęcia zaplanowane są na rok szkolny tj. wrzesień- czerwiec.
 4. Każdy rodzic/ opiekun w imieniu niepełnoletniego uczestnika, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przedstawienie zaświadczenia lekarskiego z oceną postawy ciała.
 5. Rodzic/ opiekun w imieniu niepełnoletniego uczestnika, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia organizatora zajęć.
 6. Opłata za kurs uiszczana jest z góry, gotówkowo lub przelewem na rachunek organizatora dostępnym w zakładce „ KONTAKT”. Przy dokonaniu opłat przelewem należy przed przystąpieniem do pierwszych zajęć, okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
 7. Opłata przyjmowana jest w formie opłat miesięcznych (miesiąc kalendarzowy).
 8. Koszt zajęć – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za zajęcia w trakcie trwania sezonu.
 9. W przypadku nieobecność uczestnika na zajęciach, organizator nie zwraca wpłaconych należności ani nie przenosi ich na kolejny miesiąc.
 10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (np. choroba instruktora), uczestnik otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu kwota ta zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.
 11. Grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
  Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia oraz niezwłocznego odbierania podopiecznych po ich zakończeniu.
 12. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju sportowego (biała koszulka i ciemne spodenki, u dziewczynek spięte włosy). Strój nie może ograniczać ruchów dziecka i musi być wygodny.
 13. Prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad uczestnikami kursu od momentu wejścia na salę. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką instruktora.
 14. Rodzice/opiekunowie, uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym prowadzone są zajęcia.
 15. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu Gimnastyki Korekcyjnej oraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.