Regulamin 

Aqua Aerobic

I. Z zajęć AQUA-AEROBIC mogą korzystać

 1. Osoby, u których lekarz nie stwierdził przeciwwskazań do ćwiczeń w wodzie.
 2. Osoby powyżej 15 roku życia.
 3. Osoby, które posiadają aktualną kartę wstępu lub dowód sprzedaży.
 4. Osoby, które korzystają z pływania rekreacyjnego i nie biorą udziału w ćwiczeniach.
 5. Udział w zajęciach jest dobrowolny i nie wymaga skierowania lekarskiego.

II. Na zajęciach obowiązuje

 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej.
 2. Wykonywanie ćwiczeń zgodnie z zaleceniami instruktora.
 3. Sygnalizowanie instruktorowi lub ratownikowi WOPR nagłego złego samopoczucia.
 4. Informowanie instruktora o aktualnym stanie zdrowia ( np. ciąża, choroby przewlekłe, okres rekonwalescencji).
 5. Indywidualne dostosowanie intensywności ćwiczeń do możliwości organizmu.
 6. Bezpieczny sposób wchodzenia i wychodzenia z niecki basenu (przodem do drabinki) oraz kontrolowane przemieszczanie się w wodzie tak by nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników zajęć.
 7. Nieużywania gum do żucia w trakcie zajęć itp.
 8. Dokładne umycie ciała pod natryskiem przed i po zajęciach oraz każdorazowo po wyjściu z toalety w czasie trwania zajęć.
 9. Posiadanie stroju kąpielowego, obowiązkowo czepka pływackiego.
 10. Nie uczęszczanie na zajęcia w trakcie choroby i w okresie rekonwalescencji w celu uniknięcia nawrotu choroby.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć należy okazać w szatni ważny karnet wstępu lub opłatę za wejście jednorazowe.
 2. Za zajęcia za które została pobrana opłata, a które się nie odbyły z przyczyn organizatora, klient otrzyma zwrot należnej kwoty w wysokości 100% na koniec bieżącego miesiąca (ostatni dzień zajęć w miesiącu, w którym nie odbyły się zajęcia) lub za zgodą klienta kwota może zostać przeniesiona na kolejny miesiąc.
 3. W sytuacji kiedy klient nie może uczestniczyć w zajęciach z przyczyn niezależnych od organizatora, opłata za niewykorzystaną usługę nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inny termin, istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie (znalezienie zastępstwa na swoje miejsce leży po stronie kupującego usługę).
 4. W zależności od rodzaju zajęć klient może korzystać z bazy sprzętowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 5. Po zakończeniu zajęć należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 6. Należy uczęszczać do grupy, na którą został wykupiony karnet.
 7. Istnieje możliwość korzystania z rekreacji w miejscu do tego wyznaczonym, w trakcie zajęć aqua aerobicu.
 8. W czasie trwania zajęć uczestnicy mogą nieodpłatnie korzystać z sauny jacuzzi.

IV. Karnety

 1. Usługi sprzedawane są w formie karnetów miesięcznych.
 2. Na każdy dzień zajęć wystawiany jest oddzielny karnet, na karnecie określony jest czas zajęć. Korzystanie z zajęć w innym terminie niż na karnecie jest zabronione.
 3. Zakupu karnetu należy dokonać przed pierwszymi zajęciami- przedpłata w formie zaliczki 20zł za zajęcia raz w tygodniu lub całej kwoty należnej za udział miesięczny.
 4. Wykupienie karnetu gwarantuje miejsce na zajęciach oraz preferencyjną cenę.
 5. Karnet zobowiązuje do wykupienia wszystkich zajęć w określony dzień, na dany miesiąc.
 6. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa po rozpoczęciu zajęć w danym miesiącu, obowiązuje system płatności za wejścia jednorazowe.
 7. Przedłużenia karnetu można dokonać poprzez wpłatę zaliczki lub wpłatę całej kwoty na kolejny miesiąc – najpóźniej do 25 dnia bieżącego miesiąca.

V. Wejścia jednorazowe

 1. Wejścia jednorazowe sprzedawane są w przypadku pozostania wolnych miejsc.
 2. Sprzedaż wejść jednorazowych odbywa się na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Dowód wpłaty jest jednocześnie biletem wstępu.
 4. Wejście jednorazowe jest ważne tylko w dniu wystawienia dowodu sprzedaży.
 5. Cena wejścia jednorazowego ustalana jest według cennika obowiązującego w danym sezonie.

VI. Zakup usług – terminy

 1. Płatności za zajęcia przyjmowane są :
  na terenie Pływalni lub przelewem na rachunek bankowy.
 2. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym sezonie- w terminie podanym przez organizatora na www.dynamika-gimnastyka.pl, Facebooku dynamika-gimnastyka.p i pod nr tel. 798-993-570.
 3. W czasie trwania sezonu: płatności należy dokonać w dni kiedy odbywają się zajęcia (według grafiku ustalonego na dany sezon), na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Stawki za usługi obowiązują wg cennika ustalonego na dany sezon i mogą ulec zmianie w trakcie jego trwania.
 5. Opłatę w formie zaliczki lub całej kwoty należy dokonać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy.
 6. Zaliczka wynosi 20 zł w przypadku karnetu na zajęcia 1 raz w tygodniu.
 7. W przypadku zaliczki dopłata zaległej kwoty powinna nastąpić najpóźniej do pierwszych zajęć danego miesiąca, którego dotyczy zaliczka.
 8. W przypadku nie wpłacenia zaliczki do 25 dnia danego miesiąca organizator zajęć ma prawo przyjąć uczestników spoza listy w pierwszej kolejności, nie gwarantuje miejsca w tej samej grupie.
 9. W przypadku wpłacenia zaliczki i niedokonania dopłaty zaległej kwoty do pierwszych zajęć, uczestnik zostaje wykreślony z listy uczestników a zadatek przepada.
 10. W przypadku wpłacenia całej kwoty przed pierwszymi zajęciami i niemożności uczestniczenia w zajęciach przez cały miesiąc, uczestnik otrzyma zwrot 100% wpłaconej kwoty gdy poinformuje organizatora najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w miesiącu.
 11. Organizator nie gwarantuje klientowi miejsca w przypadku czasowej przerwy lub rezygnacji z zajęć z przyczyn leżących po stronie klienta.

VII. Grafik zajęć

 1. Zajęcia prowadzone są od IX do końca VI.
 2. Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza zastrzega sobie prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym klientów.
 3. Aktualne informacje dotyczące grafiku dostępne są na www.dynamika-gimnastyka.pl oraz na terenie Pływali.

VIII. Zasady organizacyjne

 1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu obiektu, na którym prowadzone są zajęcia.
 2. Uczestnicy proszeni są o punktualne rozpoczynanie zajęć.
 3. Obowiązuje nieprzekraczanie czasu pobytu na pływalni.
 4. Za przedmioty wartościowe pozostawione lub skradzione na terenie obiektu Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczone na zajęcia.
 6. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (tj. wszelkiego rodzaju kontuzje, urazy itp.) Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W czasie zajęć zabrania się filmowania i/ lub fotografowania bez zgody organizatora zajęć.
 8. Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu wstępu bez podania przyczyny.
 9. W przypadku awarii technicznych występujących na obiekcie Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie roszczenia należy kierować do właściciela obiektu.
 10. Osoba, która wykupuje karnet lub wejście jednorazowe zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza oraz Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.